Yên Kinh muôn dặm đã qua thăm
Chuyến cũ xa rồi mấy chục năm
Bành Lãi, Hoàng Hà sóng cuộn cuộn
Thái Hàng, Đại Biệt tuyết căm căm
Đô Nghiêu, miếu Khổng từng thăm thú
Ấp Hán, thành Tần đã tụng ngâm
Lão hủ nay nhìn ông bạt thiệp
Cảnh xưa chuyện cũ lại đăm đăm


Nguồn: Phạm Sư Mạnh, cuộc đời và thơ văn, Nguyễn Thanh Tùng khảo cứu và giới thiệu, NXB Đại học sư phạm, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)