和大明使余貴其四

萬里馳驅北使燕,
舊遊三十又三年。
黃河波浪太行雪,
大別驛程彭蠡船。
孔廟堯都供訪覽,
秦城漢邑入吟邊。
白頭因睹公行色,
歷歷江山在眼前。

 

Hoạ Đại Minh sứ Dư Quý kỳ 4

Vạn lý trì khu bắc sứ Yên,
Cựu du tam thập hựu tam niên.
Hoàng Hà ba lãng Thái Hàng tuyết,
Đại Biệt dịch trình Bành Lãi thuyền.
Khổng miếu Nghiêu đô cung phỏng lãm,
Tần thành Hán ấp nhập ngâm biên.
Bạch đầu nhân đổ công hành sắc,
Lịch lịch giang sơn tại nhãn tiền.

 

Dịch nghĩa

Rong đuổi muôn dặm, đi sứ phương bắc ở Yên Kinh,
Đã ba mươi ba năm kể từ có chuyến đi chơi trước.
Sóng sông Hoàng Hà, tuyết núi Thái Hàng,
Đường trạm Đại Biệt, con thuyền trên hồ Bành Lãi.
Miếu Khổng Tử, đô thành vua Nghiêu đều từng thăm hỏi,
Thành nhà Tần, ấp nhà Hán đều vào cuộc ngâm.
Kẻ bạc đầu này thấy cảnh đi sứ của ông,
Như trước mắt cảnh nước non xưa hiện rõ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lộc Nguyên

Yên Kinh muôn dặm đã qua thăm
Chuyến cũ xa rồi mấy chục năm
Bành Lãi, Hoàng Hà sóng cuộn cuộn
Thái Hàng, Đại Biệt tuyết căm căm
Đô Nghiêu, miếu Khổng từng thăm thú
Ấp Hán, thành Tần đã tụng ngâm
Lão hủ nay nhìn ông bạt thiệp
Cảnh xưa chuyện cũ lại đăm đăm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Yên Kinh muôn dặm sứ qua thăm,
Chuyến trước đã hơn ba chục năm.
Tuyết Thái Hàng, Hoàng Hà sóng cuộn,
Thuyền Bành Lãi, Đại Biệt đường thăm.
Thành Nghiêu, Miếu Khổng, từng thăm hỏi,
Ấp Hán, thành Tần, vào cuộc ngâm.
Đầu bạc này nhìn ông nhiệm sứ,
Nước non xưa hiện mắt đăm đăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Yên Kinh xa sứ đến thăm,
Chuyến xưa ba chục hơn năm qua mà.
Thái Hàng Tuyết, sóng Hoàng Hà,
Bành Lãi, Đại Biệt trải qua liên hồi.
Thành Nghiêu, Miếu Khổng qua rồi,
Thành Tần, ấp Hán, vào đời cuộc ngâm.
Lão xem đi sứ ngài chăm,
Nước non xưa hiện mắt đăm đăm nhìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời