Mặt nước dưới lá sen dao động
Chim từ cao liếc xuống kiếm tìm
Ngậm được chú cá ẩn chìm
Vút lao bóng biếc như tên xé trời

tửu tận tình do tại