Cao hơn trại, cầu xa ánh tốt
Lửa chiến chinh thiêu đốt một phen
Phong lưu vốn tính cổ truyền
Xuân về lại vẫn cành liền sum suê

tửu tận tình do tại