Cửa quan dương liễu nhú xanh dương,
Ngoài quan cành lại trắng như sương.
Nếu bảo chúa xuân không cố ý,
Cớ đâu chia liễu, sắc hai đường.

tửu tận tình do tại