Mấy xuân qua trồng hai cây dương liễu
Thấy cành dài đã phơ phất bụi đường
Gai xanh lục vạn dây thành màn trướng
Một cành thôi, không dám, tặng người thương

tửu tận tình do tại