Bông bay cành liễu sợi xe thành
Giây đủ nghìn tầm gió bốc nhanh
Nhiều ít gió xuân tiêu tốn sức
Đem bầy con trẻ vút trời xanh

tửu tận tình do tại