Đầu tường táo đỏ sào dài,
Chày vằn trẻ đập đến hai mươi quyền.
Quần hồng “Đả tảo” bắc phương,
Ca “Bạch trữ”, hái sen nhường Giang Nam.

tửu tận tình do tại