Ngọc nằm trong đá xem như đá
Ngọc sáng trong tranh muốn nhảy ra
Sự thế mơ hồ không phải ít
Cười thôi phó mặc với trời già

tửu tận tình do tại