Hai trăm năm trò già có một
Đến Tây Kinh sa sút bạc đầu
Lừa còm sợ gặp quan triều
Áo xanh mũ rách lậy chầu Hiếu Lăng
Chén Đình Trưởng trên lưng ngựa ruổi
Ở Kiều Sơn muôn tuổi rồng đưa
Không gặp sự nghiệp bấy giờ
Lời nghe thuật lại toàn nhờ trung quan

tửu tận tình do tại