Hai ngựa hoa tải hai đầy tớ
Chủ là ai đáp rõ họ Tôn
Đường cây đi lại sớm hôm
Lẫn trong mù khói xa nom như rồng
Hỏi vì đâu ngựa trông mã tốt
Nước suối trong đậu đất Hoài An
Dưới hông hai bắp nổi cồn
Lông đuôi phe phẩy khối tròn kiêu căng
Xuân tháng ba hoa dương bay tít
Cưỡi là ai người ít ra xem
Lỏng cương mai bạc gắn dàm
Mũ cao nếp áo chẳng nhầm kinh sư
Người oai vệ ngựa dư chăm sóc
Bước ra vào mắt liếc ra oai
Ải Cổ Bắc thu năm rồi
Gió mạnh thổi ngựa, ngựa lùi lại ngay
Chống quân giặc đêm, ngày yên đóng
Thóc mấy ngày đấu cũng còn vơi
Thấy giặc cướp đã no rồi
Ra oai giặc chạy tướng ngồi yên hô
Binh sĩ lâu quen trò như đã
Chừng tầm tên thúc ngựa ruổi theo
Ngựa gầy trời lạnh đói meo
Nghe xa mấy dặm bụng reo ầm ầm
Chẳng biết đây bùn thơm ngựa dẫm
Người lụa là dạo dặm gió xuân

tửu tận tình do tại