Đang say ta cứ vui cười
Âu sầu chi để nhọc hơi
Gần đây đọc cổ nhân mới hiểu
Chữ tín thì đâu có hoài

Đêm qua nẻo tùng say ngã
Tùng ơi, thấy ta sao vậy?
Ta nghi tùng đến nâng ta dậy
Liền gạt đi bảo: cút ngay!

tửu tận tình do tại