Ngắm trúc không cần hỏi chủ
Tìm nhà nhận dấu tùng xanh
Khắp vùng xe nhỏ lối đi rành
Ngoài cổng non xanh của tớ
Cụ Trương rượu ngon sẵn cất
Nhà Vương hoa đỏ bừng tươi
Ở đây cạn một chén này chơi
Ông cụ vuốt râu rằng tốt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)