Qua cơn ly loạn mệt dân nghèo
Khói nhạt nhà xiêu cỏ dại leo
Đời thịnh Hy Hoàng lòng những tưởng
Ngước nhìn chỉ thấy bức tranh treo


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)