Qua cơn ly loạn mệt dân nghèo
Khói nhạt nhà xiêu cỏ dại leo
Đời thịnh Hy Hoàng lòng những tưởng
Ngước nhìn chỉ thấy bức tranh treo


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)