Từng đàm chim Việt bay trời Bắc
Cốt cách ngàn xưa phong tục thuần
Phong cảnh Hột Can nay vẫn vậy
Vườn rừng cố quốc chẳng vào xuân
Đỗ quyên huyết cạn lê bờ vắn
Tinh vệ tình sâu ngậm đá thầm
Từng tiếng nấc kèm bao ngấn lệ
Người Ngô chắc hẳn chẳng vô tâm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)