Từng đàm chim Việt bay trời Bắc
Cốt cách ngàn xưa phong tục thuần
Phong cảnh Hột Can nay vẫn vậy
Vườn rừng cố quốc chẳng vào xuân
Đỗ quyên huyết cạn lê bờ vắn
Tinh vệ tình sâu ngậm đá thầm
Từng tiếng nấc kèm bao ngấn lệ
Người Ngô chắc hẳn chẳng vô tâm


Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)