Danh đô nhiều gái đẹp,
Thành Lạc lắm anh tài.
Bảo kiếm giá ngàn lượng,
Áo quần rạng sáng ngời.
Đông thành đấu gà chọi,
Đường thu ngựa chạy dài.
Ruổi rong chưa được nửa,
Trước mặt thỏ một đôi.
Lấy cung giương lên ngắm,
Tới núi Nam đuổi hoài.
Hướng về bên trái bắn,
Một phát trúng cả hai.
Khéo léo chưa trổ hết,
Một xác diều hâu rơi.
Người xem đều khen giỏi,
Kẻ bắn biện tranh tài.
Yến ẩm tại Bình Lạc,
Rượu quý cùng uống say.
Tôm béo, cá chép mỏng,
Ba ba nướng, gấu quay.
Gọi thêm bè bạn tới,
Chiếu dài kín chỗ ngồi.
Chơi đá cầu, quăng gỗ,
Thực khéo léo lắm thay.
Chiếu xế mặt trời lặn,
Chẳng giữ được ngày dài.
Mây tản về thành ấp,
Sớm mai lại tới đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.