Trên sông nghe tiếng nhạn kêu
Gió thu vi vút mang theo tiếng đầu
Vài hàng qua ải mây cao
Đêm rồi trăng sáng chiếu vào thành kinh
Non sông vạn dặm lửa binh
Bầy bay còn nhớ đệ huynh đôi đàng
Thư chưa gửi đến quan san
Nên sầu đất khách muôn vàn tình quê

tửu tận tình do tại