Liễu đất Ngô thương xuân nên vàng võ
Trúc hồ buồn vì sông Chiết vào thu
Về Tiền Đường nói với nàng Tô Tiểu
Sầu "Liễu chi", sầu "Cành trúc" như nhau

tửu tận tình do tại