Dương liễu che nhà xử sĩ
Người tiên hoa hạnh đầy cây
Cuộc cờ mũ đen tóc bạc
Non xanh nước biếc rượu đầy

tửu tận tình do tại