Trên hồ sen thuyền bên nhau hai chiếc
Sóng lăn tăn gió nhẹ biết mùa thu
Suối róc rách trúc mọc đều ngay ngắn
Lá sen xanh người che khuất quá đầu

tửu tận tình do tại