Từ ngày chàng bước chân đi
Tất cả trống trơn hoang vắng
Nhớ chàng như bánh xe quay
Chở theo sầu em không lặng

tửu tận tình do tại