Quách Dực 郭翼 (1305-1364) tự Hy Trọng 羲仲, hiệu Đông Quách sinh 東郭生, Dã ông 野翁, người Côn Sơn, mưu sĩ từng hiến kế sách cho Trương Sĩ Thành 張士誠 (1321-1367, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa nông dân Hồng Cân) nhưng không được dùng, nên về cày ruộng ở Lâu Thượng, khi già được làm chức Huấn đạo. Tác phẩm có Tuyết Lý trai bút ký 雪履齋筆記 1 quyển, Lâm Ngoại dã ngôn 林外野言 2 quyển.