Từ ngày chàng bước chân đi
Cầm sắt xưa thường buông nắn
Nhớ chàng như lá xa cành
Điệu buồn cuối thu tiêu sắt

tửu tận tình do tại