Gió nam nổi tháng tư bờ biển cách
Bóng liễu râm cờ quán rượu xanh cao
Nước triều vỗ Tam giang như ngựa hý
Rừng đầy cây gió lay động kêu gào

tửu tận tình do tại