Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nghê Toản (6 bài)
- Phó Nhược Kim (5 bài)
- Tiền Tể (2 bài)
- Cống Sư Thái (1 bài)
- Quách Dực (10 bài)
Tạo ngày 26/01/2018 11:07 bởi tôn tiền tử
Trương Dĩ Ninh 張以寧 (1301-1370) tự Chí Đạo 志道, tự hiệu Thuý Bình sơn nhân 翠屏山人, người Cổ Điền, Phúc Kiến thời Nguyên mạt Minh sơ. Ông là người có tài, làm quan tới Hàn lâm thị độc học sĩ. Khi nhà Minh lên, ông tiếp tục làm Thị giảng học sĩ, rồi phụng sứ đi An Nam nhưng qua đời trên đường về. Ông giỏi thơ, chủ trương phục cổ. Tác phẩm có Thuý Bình tập 翠屏集, Xuân vương chính nguyệt khảo 春王正月考.