Từ ngày chàng bước chân đi
Hoa nở rồi hoa lại tàn
Nhớ chàng cả trời trăng ấy
Ngày đêm sớm tối rỡ ràng

tửu tận tình do tại