Sáng múc suối cam giếng thuốc
Chiều cày ruộng huệ vườn tiên
Phương cách sống lâu cũng có
Cười to từng hứa tương truyền

tửu tận tình do tại