Cửa bắc Chu Dịch một gối
Gió nam đàn Thuấn năm dây
Tự coi không màng phú quý
Núi rừng ẩn tích am mây

tửu tận tình do tại