Vui hội đạp thanh tiết tháng ba,
Ngựa hí, gió đưa xa,
Mơ xanh ra quả liễu buông tơ,
Ngày xuân bướm lượn lờ.

Hoa móc đượm,
Cỏ khói mờ,
Nhà ai rủ rèm thưa.
Chơi đu thấm mệt cởi áo là,
Cặp én đậu lầu hoa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.