Lục khúc lan can bên khóm biếc,
Dương liễu gió lay,
Phấp phới vàng muôn vệt.
So phím đàn ai vang da diết,
Xuyên rèm đôi én bay đi biệt.

Ngợp mắt tơ buông cùng nhánh dệt,
Hồng hạnh chớm khai,
Thoáng mưa Thanh minh tiết.
Rộn rã lời oanh sau giấc điệp,
Tan tành mộng đẹp tìm đâu biết.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.