Hồng khắp cành,
Lục khắp cành,
Lún phún mưa đêm ngại trở mình,
Chếch bóng hoa trước đình.

Ngóng về nhanh,
Đợi về nhanh,
Mơ thấy dẫu nhiều gặp khó thành,
Bao giờ thấy cho đành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.