Hoa đỏ bay
Hoa trắng bay
Chàng đi xuân cũng bỏ đi ngay
Xuân lại chàng không lại

Mưa tầm tã
Tuyết tơi bời
Chiều ta chênh chếch rơi bên cửa
Sau rèm ngọn lắt lay

tửu tận tình do tại