Nước lênh đênh
Tư lênh đênh
Người ở tiên lâu xa gửi tình
Chỉ nghe long địch thanh

Mây thu lành
Mây thu lành
Đối nước trời trăng cảnh sắc xinh
Vì ai ngủ chẳng thành


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.