Mây man man
Nước man man
Đất rộng trời dài gặp khó khăn
Cùng nhau nay hội ngộ

Chợt giao hoan
Chợt thất hoan
Chừng hẳn Bồng Lai giáng trích tiên
Chẳng ham luyến thế gian


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.