Cầu như vồng
Nước liền không
Mưa phủ lênh đênh một lá bồng
Trời sinh ngông một lão

Nghiêng thuyền nhẹ
Tựa gió sông
Xóm chợ mé đông cua với cá
Chiều nghe vẳng tiếng cồng

tửu tận tình do tại