Hiểu phù sinh
Chán công danh
Bổng lộc nghìn chung cũng chẳng màng.
Từ nay lòng nhẹ tênh.

Tiếng tùng vui
Tiếng suối vui
Đàn gảy tri âm nào có ai?
Trăng thu sông vắng chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.