Trạm dài ngắn
Chỗ tỏ tình
Trăng thu góc mái đã chênh vênh
Mưa thu dứt trời sáng

Mây chiều đọng
Núi xây thành
Nhạn hót lá thu kêu xào xạc
Người đi chỉ lặng thinh

tửu tận tình do tại