Phòng con thầm lặng không ai tới
Đầy viện xuân phong
Ngao ngán tường đông
Mưa dội anh hoa nước đới hồng
Rầu lòng tựa bệnh, như say rượu
Muốn nói ngại ngùng
Tối vẳng nghe chuông
Đôi yến bay về nẻo hoạ cung


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.