Tháng tám mặt hồ phẳng lỳ,
Trời nước hoà hợp một kỳ màu trong.
Vân Mộng nung đúc sương lồng,
Nhạc Dương lay động hồ sông sóng thành.
Vượt hồ không có thuyền nhanh,
Ngồi yên thì thẹn tinh anh thánh hiền.
Xem người buông câu liền liền,
Chỉ là hâm mộ thú riêng câu mà.