Rằm tháng giêng đèn treo mưa yểm.
Bạn tri giao biết kiếm nơi đâu.
Dưới tây song buông tuồng lu lấp.
Nhớ xưa vui phố xá đêm thâu,
Vó sắt trên băng tuyết in sâu.

Ca vũ nhạc có người từng trải.
Thi thố tài mệt chán đã lâu.
Lụa Việt thành sa Ngô tài thật.
Nghiệm lẽ đời quy ẩn núi cao,
Gậy mây đen cùng mũ đậm màu.

tửu tận tình do tại