Vịt xanh nổi trong mưa trên sóng.
Gác nhà tranh rộng rãi ba gian,
Người ở cạnh suối xanh gấp khúc.
Trồng tiểu đào như trúc nhiều hàng.
Gốc tùng gãy hồng bay phủ ngang.

Qua núi xanh ôm đàn khách đến.
Đứng gọi đò bờ nước muốn sang,
Thương cho ai một mình ở ẩn.
Cảnh Vũ Lăng trước mắt rõ ràng.
Trú nguồn tiên cùng người kết bạn.

tửu tận tình do tại