Xích Bích lẻ loi sông chảy đông,
Nơi đây Tào Tháo đánh Chu công.
Cảnh sắc không theo anh hùng nỗi,
Nên giúp Pha tiên nhập hoạ trung.

tửu tận tình do tại