Thơ, hoạ khó bình giỏi hoặc thua,
Tiếng không tiếng có khéo như nhau.
Bút ai vẽ tuyết câu sông lạnh,
Thật giống thơ thần Liễu Liễu Châu.

tửu tận tình do tại