Lừa lười buông thả, đi rong,
Cựu đô Kinh Triệu tương phùng kết giao.
Ba trăm bài của người xưa,
Công phu đâu phải thôi xao mà thành.

tửu tận tình do tại