Thuyền đơn thư kiếm khởi hành
Dừng chèo ngày hết kết quanh những buồn
Chia phôi lời sóng run run
Một đi sóng sẽ đi luôn, không về

tửu tận tình do tại