Đồng cỏ bắc nổi mù khói bụi
Quân nhà trời xốc tới giao tranh
Buổi chiều gió lạnh thổi nhanh
Mang theo tử khí quẩn quanh thu trời
Cây chặt hết chim rời sang cỏ
Đường đóng băng đi ngả đường sông
Không ai thay tướng Phần Dương
Cuối cùng đưa đến giặc Khương xin hoà

tửu tận tình do tại