Ngựa quen đường đưa đi nhiều chỗ
Chiều qua sông mà nó hí hoài
Ngạc nhiên khi thấy cây ngoài
Dần dần mới thấy đông người đang đi
Đường mòn nhỏ xuyên qua ruộng lúa
Bờ ruộng tàn sụp lở cỏ lan
Về không báo trước đi tràn
Ông già hàng xóm cũng sang chào mừng.