Lý Trung 李中 sống khoảng năm 720-794, tự Hữu Trung 有中, người Lũng Tây, làm Cam Dương tể cho nhà Nam Đường. Thơ có "Bích vân tập" 3 quyển, biên thành 4 quyển trong "Toàn Đường thi".