Hoa màu đỏ ngàn hoa lấn lướt
Nếu đem dùng chẳng khác máu pha
Đừng đem nhuộm đỏ lụa là
Cổ nhân cần kiệm, xa hoa không màng

tửu tận tình do tại