Bùn nhà giàu thơm tho rực rỡ
Ngậm trong mồm hướng tổ cao bay
Giai nhân mộng giữa ban ngày
Bên nhau xây đắp tương lai trên kèo

tửu tận tình do tại