Tây ngoại ô dáng như ngọn núi
Chẳng theo rồng về cõi mông mênh
Cám ơn ngọn gió tốt lành
Biến mây thành trận mưa xanh ruộng đồng

tửu tận tình do tại